Vedtægter

VEDTÆGTER FOR MALERNES  UNDERSTØTTELSESFORENING

A. Navn, hjemsted og formål:

§ 1

Foreningens navn er Malernes Understøttelsesforening.

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2

Foreningens formål, som ingensinde kan ændres, er i videst mulige omfang at yde trængende medlemmer og deres enker/enkemænd understøttelse i form af rede penge eller lignende.

 

B. Kapitalforhold:

§ 3

Foreningens økonomiske basis dannes ved:

a) Opsparet kapital, der ved udgangen af året 1874 udgjorde 6.191 Rd., 5 Mk. og 10 Sk., som indestod i fondens ejendom, Nørrebros Slotsgade nr. 36, samt 924 Rd., 5 Mk. og 10 Sk. i rede penge og værdipapirer.

b) Den kapital, der i 1991 er indtjent ved salg af ejendommen Nannasgade 14/Vølundsgade 1, 3 og 5, 2200 København N.

c) Frivillige bidrag, hvortil ingen særegne bestemmelser er knyttet.

d) Medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen og opkrævet 1 gang årligt.

e) Grundkapitalen androg den 31. december 1991 kr. 1.186.021,00 jf. revideret årsregnskab.

§ 4

Foreningens kapital skal sikres således, at der af foreningens indtægter opspares et beløb som sikrer,

at kapitalen til enhver tid tilsvarer 1.186.021,00 i 1991 kroner.

Nettoprisindeks (januar 1975 = 100) for december 1991 er af Danmarks Statistik oplyst til 279,4,

hvilket indeks lægges til grund ved fremtidige reguleringer i henhold til nærværende bestemmelse.

Kapitalen kan i øvrigt forøges ved henlæggelser.

 

C. Medlemmer og kontingent:

§ 5

Som medlemmer optages, med bestyrelsens godkendelse, alle malere med svendeprøve eller som

med andet gyldigt bevis kan dokumentere at have lært malerhåndværket.

§ 6

Et medlem er forpligtet til hvert år at betale det af generalforsamlingen fastsatte medlems-

kontingent. Overgang til andet erhverv, udelukker ingen fra at forblive medlem.

Ved optagelse af nye medlemmer, skal der betales det fastsatte kontingent for året, uanset hvornår

indtrædelsen i foreningen finder sted.

Fritaget for pligten til at betale medlemskontingent er:

a) Medlemmer der modtager understøttelse fra foreningen.

b) Pensionister der har været medlem af foreningen i mere end 10 år, og som efter ansøgning

er bevilget kontingentfritagelse af bestyrelsen.

c) Medlemmer som grundet sygdom eller andre ulykkelige forhold ikke er i stand til at betale   kontingent, og som efter ansøgning, af bestyrelsen midlertidig er fritaget for kontingent-betaling.

Ansøgning om kontingentfritagelse skal ske ved fremsendelse af behørig motivering til bestyrelsen.

§ 7

Medlemmer, som ved udgangen af et kalenderår ikke har betalt det årlige kontingent, slettes som

medlemmer af foreningen. Men kan genoptages under samme vilkår, som nye medlemmer, når de

forinden betaler det skyldige beløb.

Såfremt der uberettiget, ved falske oplysninger eller lignende, er modtaget understøttelse fra for-

eningen, slettes vedkommende straks som medlem ved bestyrelsens beslutning og foranstaltning.

§ 8

Understøttelsesberettiget er et hvert medlem, der har været medlem i mere end 10 år og der på

grund af alder, svagelighed, ulykke eller lignende har behov for økonomisk støtte. Bestyrelsen

kan i specielle tilfælde dispensere for de 10 år.

Fortrinsret til legatet af foreningens midler gives efter et trangskriterium, idet vurderingen foretages

af  bestyrelsen. Såfremt flere er ligeberettiget efter bestyrelsens skøn, skal fortrinsret gives efter

medlemsanciennitet, således at medlemmer med langt medlemskab går forud for medlemmer med

kortere medlemskab.

Enker eller enkemænd efter understøttelsesberettiget medlemmer indtræder i alle forhold i det

afdøde medlems rettigheder vedrørende legater.

§ 9

Ansøgning om foreningens legater indgives af medlemmet eller dennes efterladte på den af

bestyrelsen anviste formular.

Er et medlem eller dennes efterladte, tidligere tildelt legat fra foreningen, skal vedkommende

overfor bestyrelsen bekræfte, at der ikke er sket ændringer i det økonomiske forhold eller andet,

der kan bevirke bortfald af støtteberettigelse, forinden ny udbetaling af legat kan finde sted.

Ansøgningsskemaer udarbejdes af bestyrelsen og rekvireres hos kassereren.

 

D. Generalforsamling:

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, hvorimod referatet tages af den af bestyrelsen

konstituerede protokolfører.

Ordinære generalforsamlinger afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 14

dages varsel ved udsendelse af dagsorden, samt eventuelle indkomne forslag eller forslag til

Vedtægtsændringer.

Bestyrelsens årsberetning, sidste års regnskab og medlemslisten udleveres på Generalforsamlingen,

eller kan rekvireres hos kassereren.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  1. Oplæsning af protokol fra sidste ordinære generalforsamling og evt. ekstraordinære

generalforsamlinger, der har været afholdt i perioden.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
  1. Forslag.
  1. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
  1. Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

den 1. marts.

Et hvert medlem har adgang til generalforsamlingen, ret til at tage ordet, stille forslag eller

modtage tillidsposter. Adgang har ligeledes den af foreningen valgte statsautoriseret revisor.

Andre personer, indbudt af bestyrelsen, kan deltage i generalforsamlingen med taleret, hvis

generalforsamlingen godkender de indbudtes tilstedeværelse.

§ 11

Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan ikke befuldmægtige en anden til at møde og afgive stemme på medlemmets vegne.

Alle beslutninger tages med simpelt flertal blandt de fremmødte.

Når det drejer sig om vedtægtsændringer, skal forslaget til vedtægtsændringer være udsendt til

medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages med mindst 2/3

stemmeflerhed.

§ 12

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer som sammensættes således, at mindst

3 bestyrelsesmedlemmer skal være organiseret i Københavns Malerlaug og mindst 3 i Malernes

Fagforening i Storkøbenhavn.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige årstal vælges 4 og ulige

årstal 3 medlemmer. Det skal af protokollen og indkaldelsen være angivet, hvem der er på valg

det pågældende år.

Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen 3 bestyrelsessuppleanter hvor 1 er repræsentant for

Københavns Malerlaug og 1 fra Malernes Fagforening i Storkøbenhavn. Generalforsamlingen

vælger en statsautoriseret revisor, 2 foreningsrevisorer samt 2 foreningsrevisorsuppleanter.

§ 13

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mere end

1/6 af foreningens medlemmer ytrer skriftligt ønske herom. Ekstraordinære generalforsamlinger

indkaldes med mindst 8 dages varsel med skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med

oplysning om dagsorden.

 

E. Bestyrelsen:

§ 14

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen beslutter, om legaternes uddeling og hvad dertil hører. Bestyrelsen forelægger

regnskab til generalforsamlingens godkendelse, når det er gennemgået og påtegnet af revisionen.

Bestyrelsen tilrettelægger generalforsamlingen og behandler spørgsmål og forslag, der skal

indbringes for generalforsamlingen.

§ 15

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens, foreningsrevisorernes og andres godtgørelse bestemmes af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig inden 3 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse

på et møde, der indkaldes af den afgående bestyrelsesformand, og hvor den nye bestyrelse

konstituerer sig med formand, næstformand, protokolfører og kasserer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen

for tiden indtil den næste ordinære generalforsamling. Fratræder en malermester, suppleres med suppleanten, valgt mellem malermestre og fratræder en malersvend, suppleres med suppleanten

valgt mellem malersvende. Fratræder endnu et bestyrelsesmedlem suppleres der med tilbageblevne

suppleant, uanset om denne er malermester eller malersvend.

§ 16

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt efter indkaldelse fra formanden ved

skrivelse til bestyrelsens medlemmer og med mindst 8 dages varsel.

I forbindelse med ordinære bestyrelsesmøder, skal kassereren give en redegørelse for foreningens

økonomi i den siden sidste møde forløbne periode.

Ekstraordinære møder indkaldes, hvis formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer

skønner det påkrævet ved skrivelse til alle bestyrelsesmedlemmer og med angivelse af dagsorden,

samt med en frist på mindst 3 dage.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer efter lovlig indkaldelse er tilstede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens

stemme udslaget.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han eller en person, som

han er beslægtet eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser

i sagens afgørelse.

 

Hvis et medlem mere end to på hinanden følgende bestyrelsesmøder er udeblevet uden grund,

eller hvis et valgt bestyrelsesmedlem, typisk ved sygdom eller bortrejse, ikke kan deltage i bestyrelsens arbejde i en periode på ½ år eller mere, indkaldes bestyrelsessuppleanten.

§ 17

Formanden repræsenterer foreningen ved sin person. Han fører foreningens korrespondance,

samt leder forhandlinger i bestyrelsesmøderne og sikre mødernes beslutninger indskrevet i

forhandlingsprotokollen. Forhandlingsprotokollen bliver læst op ved næste mødes begyndelse.

 

Næstformanden varetager formandens funktioner under dennes lovlige forfald med samme

myndighed og ansvar.

 

Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi, og skal til enhver tid kunne redegøre for

anvendelsen af foreningens midler og dokumentere midlernes tilstedeværelse.

Kassereren opkræver medlemskontingent, sikre at foreningens midler er anbragt på den mest

betryggende vis, og efter de af bestyrelsen og revisionen givne retningslinier.

Ved års afslutning sikre kassereren, at den statsautoriserede revisor udarbejder årsregnskab.

 

Kassereren påser, at årsregnskabet underskrives af foreningens interne revision og bestyrelse,

samt at det underskrevne regnskab tilstilles eventuelt indsigts berettiget myndigheder.

Foreningens midler skal stedse være anbragt i konto i anerkendt pengeinstitution eller på konto

i værdipapircentralen. Såfremt foreningen råder over værdipapirer, der ikke registreres i

værdipapircentralen, skal disse opbevares i bankboks, hvor til bestyrelsen meddeler kassereren

prokura.

§ 18

Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens forfald af næstformanden sammen med

3 bestyrelsesmedlemmer.

 

F. Revision og regnskab:

§ 19

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og

underskrives af den statsautoriserede revisor, foreningsrevisorerne og alle bestyrelsens

medlemmer.

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§20

Den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor reviderer årsregnskabet og fører

revisionsprotokollen.

Årsregnskabet og bilag er tillige underkastet de interne revisorers granskning.

 

G. Opløsning:

§ 21

Foreningen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger, der indkaldes med

mindst 14 dages mellemrum, har truffet beslutning herom. Beslutning om ophævelse kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte. Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue

ligeligt mellem Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening i Storkøbenhavn.

Midlerne skal herefter fortsat anvendes af Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening i

Storkøbenhavn i overensstemmelse med foreningens formål jf. § 2.

 

H. Ikrafttrædelse:

§ 22

Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 1992, hvor foreningen ophører som erhvervsdrivende

fond.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. maj 1994.

(§ 8 ændret den 26. maj 1999)

(§ 10, 12 og 17 ændret den 11. maj 2005)

(§ 10, 3. afsnit ændret den 11. maj 2016)

Hans Egede                                                                John Fogelberg

Formand                                                                       Dirigent